Ciele projektu SoFarm

Ciele projektu SoFarm

Hlavným cieľom projektu je prispieť k rozšíreniu a implementácii sociálneho a ekologického poľnohospodárstva v Európe ako cesty k udržateľnému poľnohospodárstvu a inkluzívnej spoločnosti. Cieľom projektu je motivovať poľnohospodárov k udržateľnému a efektívnemu sociálnemu poľnohospodárstvu ako úspešnej diverzifikácii ich práce a príjmov a zároveň zapojiť do pracovného procesu a sociálneho kontaktu ľudí zo znevýhodneného prostredia alebo so zdravotným postihnutím.

Podpora sociálneho a inkluzívneho poľnohospodárstva, je program Erasmus+, spolufinancovaný Európskou úniou KA220ADU Partnerstvá spolupráce vo vzdelávaní dospelých. Partnerstvo tvoria MERIDAUNIA z Talianska, DRUŽIVA, o.z. zo Slovenska, PETRARCA EUROPEAN ACADEMY FUR LANDSCHAFTSKULTUR DEUTSCHAND E.V. , z Nemecka, INSTITUT EVROPSKÝCH PROFESNÍCH STUDIÍ, s.r.o. z Českej republiky a STOWARZYSZENIE ARID, z Poľska.

O projekte

O projekte

Cieľom projektu SOFARM Podpora sociálnych a inkluzívnych fariem je získať a vymieňať si skúsenosti s rozvojom sociálnych fariem a motivovať poľnohospodárov k efektívnemu a udržateľnému zamestnávaniu sociálne znevýhodnených osôb. Projekt reaguje na všeobecne nízke povedomie o sociálnych farmách a na situáciu, v ktorek sa tieto farmy nie sú schopné dlhodobo udržať. Zámerom je preto poskytnúť poľnohospodárom potrebné vedomosti a zručnosti na vytvorenie nových sociálnych fariem alebo na rozvoj už existujúcich.

Po úvodnom prieskume situácie v jednotlivých krajinách prostredníctvom workshopov a rozhovorov s odborníkmi sa partneri projektu z Českej republiky, Nemecka, Poľska, Slovenska a Talianska zamerajú na výstupy projektu a spoločne pripravia prípadové štúdie, vzdelávacie materiály a krátke videá, ktoré budú slúžiť na informovanie poľnohospodárov a širokej verejnosti.

Projekt pozostáva zo 6-tich hlavných pracovných balíkov, z ktorých každý je rozdelený do série konkrétnych aktivít, ktoré vedú k vytvoreniu 5-tich hlavných hmatateľných výsledkov - vzdelávacie materiály pre sociálnych poľnohospodárov, malých a stredných poľnohospodárov, poskytovateľov sociálnych služieb, pedagógov v oblasti poľnohospodárstva, ako aj sociálnych služieb atď. Okrem toho sa počas projektu budú realizovať rôzne prierezové aktivity, organizovať stretnutia a multiplikačné podujatia v každej krajine.

V Českej republike sú partnermi IEPS, ktorý dohliadajú na kvalitu vzdelávacích výstupov a výrobu krátkych vzdelávacích videí, a SoFarm, s.r.o., ktorá rôznymi spôsobmi podporuje sociálnych poľnohospodárov a je koordinátorom celého projektu.

Projekt sa realizuje v rámci programu Erasmus+, v oblasti KA2 Strategické partnerstvá vo vzdelávaní dospelých. Projektové konzorcium tvoria nasledujúce organizácie z 5-tich európskych krajín:

  • SoFarm, s.r.o., Česká republika – koordinátor projektu
  • Institute of European Professional Studies, s.r.o., Česká republika – partner
  • Petrarca- European Academy for Landscape Culture, Nemecko – partner
  • Stowarzyszenie ARID, Poľsko – partner
  • Druživa, o.z., Slovensko – partner
  • MERIDAUNIA, Taliansko – partner

Trvanie projektu: 2 roky, 10/2022 - 09/2024

Číslo projektu: 20221CZ01KA220ADU0000890922022-1-CZ01-KA220-ADU-000089092