Cele SoFarm

Cele SoFarm

Głównym celem projektu jest przyczynienie się do rozpowszechnienia i wdrożenia rolnictwa opiekuńcznego i eko-socjalnego w Europie jako sposobu na zrównoważone rolnictwo i społeczeństwo integracyjne. Projekt ma na celu zmotywowanie rolników do prowadzenia rolnictwa społecznego w sposób zrównoważony i skuteczny jako udanej dywersyfikacji ich pracy i dochodów, przy jednoczesnym włączeniu osób ze środowisk defaworyzowanych lub niepełnosprawnych w proces pracy i kontakty społeczne. "Support of Social and Inclusive Farming", to program Erasmus+, współfinansowany przez Unię Europejską (KA220-ADU Partnerstwa współpracy w zakresie kształcenia dorosłych). Partnerstwo składa się z organizacji MERIDAUNIA z Włoch, Druziva, o.z. ze Słowacji, PETRARCA EUROP. AKADEMIE FUR LANDSCHAFTSKULTUR DEUTSCHAND E.V. z Niemiec, INSTITUT EVROPSKÝCH PROFESNÍCH STUDIÍ, s.r.o. z Czech oraz STOWARZYSZENIA ARID z Polski.

Projekt

Projekt

Celem projektu SOFARM Supporting Social and Inclusive Farms jest zdobywanie i wymiana doświadczeń w zakresie rozwoju gospodarstw społecznych oraz motywowanie rolników do zatrudniania osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społecznej w skuteczny i zrównoważony sposób. Projekt jest odpowiedzią na ogólnie niską świadomość gospodarstw społecznych i sytuację, w której gospodarstwa te nie są w stanie utrzymać się w dłuższej perspektywie. Zamiarem jest zatem zapewnienie rolnikom niezbędnej wiedzy i umiejętności do tworzenia nowych gospodarstw społecznych lub rozwijania istniejących. Po wstępnym zbadaniu sytuacji w każdym kraju poprzez warsztaty i wywiady z ekspertami, partnerzy projektu z Czech, Niemiec, Polski, Słowacji i Włoch skupią się na wynikach projektu, współpracując w celu opracowania studiów przypadku, materiałów edukacyjnych i krótkich filmów, które zostaną wykorzystane do informowania rolników i ogółu społeczeństwa.

Projekt składa się z 6 głównych pakietów roboczych, z których każdy podzielony jest na szereg konkretnych działań, które prowadzą do opracowania 5 głównych namacalnych rezultatów - materiałów edukacyjnych dla rolników społecznych, rolników małych i średnich rozmiarów, dostawców usług społecznych, edukatorów w rolnictwie, a także usług społecznych itp. Oprócz tego, w trakcie trwania projektu, w każdym kraju będą realizowane różne działania przekrojowe, organizowane spotkania i wydarzenia upowszechniające.

W przypadku Republiki Czeskiej partnerami są IEPS, który nadzoruje jakość wyników edukacyjnych i produkcję krótkich filmów edukacyjnych, oraz SoFarm, s.r.o., która wspiera rolników społecznych na różne sposoby i jest koordynatorem całego projektu.

Projekt jest realizowany w ramach programu Erasmus+, w obszarze KA2 Partnerstwa strategiczne w edukacji dorosłych. Konsorcjum projektu składa się z następujących organizacji z 5 krajów europejskich:

  • SoFarm, s.r.o. (Czeska Republika) – koordynator projektu
  • Institute of European Professional Studies, s.r.o. (Czeska Republika) – partner
  • Petrarca- European Academy for Landscape Culture (Niemcy) – partner
  • Stowarzyszenie ARID (Polska) – partner
  • Druživa, o.z. (Słowacja) – partner
  • MERIDAUNIA (Włochy) – partner

Czas trwania projektu: 2 lata, 10/2022 – 09/2024

Numer projektu: 20221CZ01KA220ADU000089092



2022-1-CZ01-KA220-ADU-000089092